مسئولیت های زیست محیطی

ما بر این باوریم که در طول فعالیتمان ،در شرکت تلمبه سازان تبریز می باید استانداردهای مناسب توسعه پایدار که به ترویج حفاظت از محیط زیست می پردازد را پیاده سازی کند . و همچنین اطمینان حاصل شود که منابع به درستی مدیریت می شوند.
برای دستیابی به اهداف فوق،شرکت تلمبه سازان متعهد به انطباق با مقررات زیر می باشد که خط مشی زیست محیطی ما می باشد.
1- ما متعهد به در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی در هنگام برنامه ریزی و انجام فعالیتها هستیم و همچنین تشویق آگاهی زیست محیطی در میان کارکنان ، تامین کنندگان و عموم مردم را از اولویتهای خود می دانیم .
2- ما متعهد به رعایت قوانین زیست محیطی حاکم بر فعالیتهایمان هستیم . ما به سختی برای جلوگیری از آلودگی زیست محیطی کسب و کارمان و کاهش آن،تا آنجا که ممکن است تلاش خواهیم کرد.
3- تلاشهای دیگر ما در جهت دستیابی به بهبود مداوم سیستم مدیریت به منظور ارتقا و بهبود در استفاده کار آمد از منابع می باشد.
4- ما اطمینان می دهیم که تمام کارکنان و عموم مردم از این خط مشی ها مطلع هستند.

لینک های مرتبط

دانلود

اطلاعات تماس