اعضای هیئت مدیره

# نام و نام خانوادگی سمت
1 غلامحسین مهینی مديرعامل و عضو هیئت مدیره
2 محمد حسین شهبازی رئيس هيئت مديره
3 احمد فیضی نایب رئیس هیئت مدیره
4 فیروز جوقا عضو هیئت مدیره
5 بهروز وقتی عضو هیئت مدیره

لینک های مرتبط

دانلود

اطلاعات تماس